ŠKOLNÍ ŘÁD

Po projednání na Pedagogické radě s účinností od 30.8.2017  platí níže uvedená citace Školního řádu.

nic
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace

S M Ě R N I C E   č. 3/2017

 zástupkyně statutárního orgánu

Školní řád

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková

zástupkyně statutárního orgánu

Havířov 30. 8. 2017 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 30. 8. 2017

ČÁST PRVNÍ

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PRACOVNÍKY ŠKOLY

 1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ
 1. Žáci mají právo:
 1. a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,
 1. b) na informace, mají právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,
 1. c) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 1. d) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání prostřednictvím třídních učitelů,
 1. e) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele/ředitelku školy s tím, že ředitel/ředitelka školy je povinen/povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
 1. f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku,
 1. g) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
 1. h) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 1. i) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel/ředitelka školy na návrh učitele hlavního předmětu a vedoucího oddělení po projednání na umělecké radě,
 1. j) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,
 1. k) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem/ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel/ředitelka školy,
 1. l) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost,
 1. m) být ochráněni před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 1. Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, a to prostřednictvím třídních učitelů.
 1. Ředitel/ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů (dle uvážení ředitele/ředitelky) výjimečně uvolnit žáka zcela zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.
 1. V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 40/1964, občanský zákoník, je požadován souhlas zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků s pořizováním a používáním fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů pro potřeby:
 1. a) dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení,
 1. b) propagační účely a prezentaci práce školy,
 1. c) sledování osobnostního vývoje žáků,
 1. d) publikování poznatků v odborných publikacích,
 1. e) dokumentace pracovních (pedagogických) postupů v případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi přímo,
 1. f) zpracování vědeckých, diplomových a podobných prací.

Pokud zletilý žák či zákonný zástupce žáka s těmito body nesouhlasí, má právo tento souhlas vyjádřit na přihlášce do ZUŠ příslušným způsobem.

 

 1. V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění zákona č. 110/2007 Sb., škola umožňuje přístup k veřejným dokumentům škola, a to vždy v pracovní dny po předchozí domluvě v kanceláři sekretářky ředitele/ředitelky. V případě kopírování dokumentu si škola účtuje poplatek ve výši 20,- Kč za jednu stránku formátu A4.

 

 1. POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ
 1. Žáci mají povinnost:
 1. a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,
 1. b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
 1. c) docházet do vyučování pravidelně a včas se stanovenými učebními pomůckami, podle rozvrhu hodin navštěvovat všechny předměty, které v daném oboru určují učební plány nebo školní vzdělávací program nebo do kterých byli zařazeni učitelem hlavního předmětu,
 1. d) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání,
 1. e) svým chováním a jednáním dbát dobrého jména školy,
 1. f) používat hudební nástroje vypůjčené školou výhradně pro potřeby spojené s výukou na ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově.

Povinnou součástí studia hudebního oboru je studium předmětu Přípravná hudební výchova nebo Hudební nauka a Společná hudební praxe. Žáci, kteří nemohou ze závažných důvodů navštěvovat výše uvedené předměty, požádají písemně jejich zákonní zástupci ředitele/ředitelku školy o uvolnění z vyučování zcela nebo z části. Ředitel/ředitelka stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

 1. Další povinnosti zletilých žáků školy:
 1. a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 1. b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování osobně, telefonicky nebo e-mailem, po ukončení nepřítomnosti omluvit nepřítomnost písemnou formou,
 1. c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
 1. d) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem,
 1. e) oznamovat škole údaje podle § 28 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a změny v těchto údajích,
 1. f) respektovat opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami v celém objektu školy na základě zákona č. 379/2005 Sb.
 1. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků:
 1. a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 1. b) na vyzvání ředitele/ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
 1. c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 1. d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno také osobně, telefonicky nebo e-mailem),
 1. e) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem,
 1. f) respektovat opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami v celém objektu školy na základě zákona č. 379/2005 Sb.
 1. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona a vyhlášky č. 364/2005 Sb.:
 1. a) jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu žáka, MŠ, ZŠ nebo SŠ, v níž se žák vzdělává,
 1. b) údaje o předchozím vzdělávání,
 1. c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka poskytnut,
 1. d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
 1. e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a podpis zákonného zástupce.

 

ČÁST DRUHÁ

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 1. Organizace školy
 1. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Na Schodech1, Havířov – Město (dále jen škola) je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel/ředitelka školy jmenován/jmenována zřizovatelem školy.
 1. Ředitel/ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán:
 1. a) pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 školského zákona),
 1. b) uměleckou radu.
 1. Ředitel/ředitelka jmenuje:
 1. a) svého statutárního zástupce a další své zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy,
 1. b) vedoucí jednotlivých oddělení hudebního oboru,
 1. c) vedoucího tanečního oboru a vedoucího výtvarného a literárně-dramatického oboru,
 1. d) vedoucího správních zaměstnanců.
 1.        Organizace výuky
 1. Zařazování žáků do tříd, spojování tříd, individuální a skupinová výuka a kritéria přidělování hodinové dotace se řídí učebními dokumenty schválenými MŠMT ČR. Žáci se zpravidla zařazují takto:
 • Ø individuálního vyučování s hodinovou dotací 1 – 1,5 vyučovací hodiny týdně v hlavním předmětu hudebního oboru
 • Ø skupinového vyučování (2 – 3 žáci ve skupině) s hodinovou dotací 1 vyučovací hodina v hlavním předmětu hudebního oboru s tím, že skupinová výuka se uplatňuje zejména v přípravném studiu a nižších ročnících,
 • Ø kolektivního vyučování s hodinovou dotací uvedenou ve vzdělávacích dokumentech, kdy je možné slučování zpravidla3 po sobě jdoucích ročníků resp. věkových kategorií žáků s výjimkou žáků na II. stupni základního studia a studia pro dospělé,
 • Ø k rozdělení vyučovacích jednotek v hudebním oboru na menší celky (tzv. dělené vyučovací hodiny) dochází na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka a schválení ředitelem/ředitelkou školy.

O zařazení žáků do tříd a o přídělu hodinové dotace podle výše uvedených kritérií a o případných výjimkách rozhoduje ředitel/ředitelka školy.

 1. Povinnosti žáků při vyučování:
 1. a) přesně dodržovat vyučovací dobu a rozsah přestávek,
 1. b) po začátku vyučovací hodiny sedět na svém místě, připravit si potřebné věci pro vyučování a zachovat klid,
 1. c) zdravit při vstupu a odchodu pedagogického pracovníka nebo jiné dospělé osoby do učebny,
 1. d) pohybovat se v učebnách jen přezutí,
 1. e) své místo v učebně udržovat v pořádku a čistotě a pomáhat při udržování čistoty a pořádku ve škole i v jejím okolí,
 1. f) do vyučování nosit požadované školní pomůcky, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy,
 1. g) před odchodem z učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí,
 1. h) nedostaví-li se vyučující do učebny 15 minut po začátku vyučovací hodiny, oznámit situaci řediteli/ředitelce nebo zástupci/zástupkyni ředitele/ředitelky; bez provedení tohoto opatření nesmí z vyučování odejít,
 1. i) manipulace s mobilními telefony při výuce je žákům zakázána; v době vyučování musí žáci svůj mobilní telefon vypnout a umístit mimo pracovní plochu. Za ztrátu nebo jakékoliv poškození mobilního telefonu a věcí nesouvisejících s výukou, nenese škola odpovědnost.
 1. Vyučování:
 1. a) se řídí rozvrhem hodin,
 1. b) režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,
 1. c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, třída hudební nauky, koncertní sál, učebna souborů a pěveckých sborů, zkušebna kapel, zkušebna orchestru, třídy výtvarné výuky, modelovna, ateliér, učebna literárně-dramatického oboru apod.
 1. d) škola může v souladu s § 1, odst. 9 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání organizovat koncerty, vystoupení, výstavy a zájezdy včetně do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,
 1. e) svévolně opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno,
 1. f) pozdní příchod do hodiny nebo dřívější odchod z hodiny oznámí písemně zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák sám vyučujícímu, který písemnost uschová do třídní dokumentace pro potřebu kontroly,
 1. g) po skončení výuky žáci opouští budovu školy, žáci kolektivní výuky uklidí třídu a společně s vyučujícím odejdou ze třídy a bezprostředně opouští budovu školy,
 1. h) do kabinetů vyučujících vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni,
 1. i) v době mimo vyučování se žáci mohou zdržovat v areálu školy pouze za přítomnosti pedagogického dozoru (jsou přítomni v hodině spolužáka, nebo cvičí na nástroj v přidělené učebně s pedagogickým dozorem vyučujícího),
 1. j) žák, kterému je nevolno nebo onemocní v průběhu vyučování, nahlásí tuto skutečnost vyučujícímu, který ihned telefonicky informuje zákonného zástupce,
 1. k) žák a zákonný zástupce žáka řeší své osobní a organizační záležitosti s vyučujícím pouze v konzultačních hodinách nebo v jiném předem dohodnutém termínu v rámci výkonu práce související s přímou vyučovací činnosti vyučujícího,
 1. l) v době školního vyučování může ředitel/ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.
 1. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy:
 1. a) žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování, žáci tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru 15 minut před vyučováním. Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách a na chodbách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednuté šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Do školy a v jejím areálu není dovoleno vnášet a používat předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob (výrobky zábavné pyrotechniky, střelné nebo sečné zbraně). Vzhledem k nebezpečnosti těchto těchto výrobků budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.
 1. b) rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě – např. na chodbě školy,
 1. c) jízda na kole, koloběžce a v in-line bruslích v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno ukládat kola a koloběžky (pouze po domluvě a na určených místech). Rovněž je zakázán pohyb po škole v in-line bruslích.
 1. d) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob.
 1. Vyučovací hodiny a přestávky:
 1. a) vyučovací hodina trvá 45 minut,
 1. b) vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla minimálně pětiminutovými přestávkami (podle organizace výuky v jednotlivých třídách je možná i přestávka delší),
 1. c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:
 • Ø maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
 • Ø maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně desetiminutová přestávka

 

ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 5. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech ostatních školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
 6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel/ředitelka školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 7. Žáci jsou pravidelně proškolováni o bezpečnosti a ochraně zdraví vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Záznam o školení se provede do třídní knihy.
 8. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnou více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel/ředitelka školy.
 9. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem na předem určeném místě již 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Organizační zajištění akce (místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce) škola oznámí nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáka. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří budou mít písemné potvrzení povolení souhlasu s výjezdem žáka do zahraničí zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a potvrzení o bezinfekčnosti.
 10. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, požívat alkoholické nápoje, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.
 11. Žák se ve škole chová tak, aby neohrozil bezpečnost, zdraví a majetek svůj ani jiných osob. V učebnách žákům není povoleno svévolně vykonávat následující úkony: otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče ani PC techniku.

 

ČÁST ČTVRTÁ

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ  A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

 • 1) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Pronajímání a půjčování hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek je v souladu se Zřizovací listinou.
 • 2) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 • 3) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školné pomůcky.
 • 4) Vypůjčování učebních pomůcek školy lze uskutečnit na základě Smlouvy o výpůjčce,, která bude s každým zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka sepsána.
 • 5) Osobní věci odkládají žáci pouze na místa k tomu určená, pokud takové místo není k dispozici, platí zákaz odkládání.

ČÁST PÁTÁ

HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 • 1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a je v souladu se školním vzdělávacím programem.
 • 2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
 • 3) Žáci jsou v jednotlivých předmětech průběžně hodnoceni těmito stupni prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – uspokojivý,

4 – neuspokojivý.

Charakteristika jednotlivých klasifikačních stupňů:

 1. a) 1 – výborný
 • zvládnutí očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu v daném ročníku
 • pohotové vykonávání požadovaných intelektuálních i motorických činností
 • výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky
 • kreativní přístup ke studiu
 • vlastní invence, originalita, samostatnost, soustředěnost a pečlivost
 1. b) 2 – chvalitebný
 • zvládnutí očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu v daném ročníku
 • ve výsledcích činnosti se objevují nedostatky
 • malá soustředěnost a ledabylý přístup
 1. c) 3 – uspokojivý
 • nedostatečné zvládnutí očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu v daném ročníku
 • nedostatky při vykonávání činností, chybování
 • nesoustředěnost při práci, nesplnění úkolu
 1. d) 4 – neuspokojivý
 • nezvládnutí očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu v daném ročníku
 • neochota ke spolupráci, nesamostatnost, časté nesplnění úkolů
 • úroveň dovedností není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.
 • 4) Žáci jsou v jednotlivých předmětech hodnoceni na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
 1. a) 1 – výborný,
 1. b) 2 – chvalitebný,
 1. c) 3 – uspokojivý,
 1. d) 4 – neuspokojivý.
 • 5) Žáci jsou na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnoceni těmito stupni:
 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním,
 1. b) prospěl(a),
 1. c) neprospěl(a).
 • 6) Žáci prospěli s vyznamenáním, jestliže jsou z hlavního předmětu hodnoceni stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu nejsou hodnoceni stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů (jde o všechny povinné předměty včetně předmětu hlavního) nemají vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěli žáci s vyznamenáním, jestliže nejsou hodnoceni v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemají vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).
 • 7) Žáci prospěli, jestliže nebyli ani v jednom povinném předmětu hodnoceni stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 • 8) Žáci neprospěli, jestliže byli z některého povinného předmětu hodnoceni stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 • 9) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školného roku.
 • 10) Pro stanovení celkového výsledku vzdělávání je nutný přiměřený počet průběžných hodnocení, přičemž průběžné hodnocení se provádí minimálně 1x měsíčně a je zaznamenáno do třídní knihy a také do žákovského sešitu.
 • 11) Shrnující písemné prověřování osvojených znalostí musí být předem oznámeno, aby žáci měli možnost se připravit, musí jim být umožněna také oprava.
 • 12) Každý učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace i získané podklady.
 • 13) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
 • 14) Do vyššího ročníku postupují žáci, kteří byli na konci druhého pololetí celkově hodnoceni stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonali postupovou zkoušku, pokud tak stanoví učební plán  (rámcový vzdělávací program).
 • 15) Mimořádně nadané žáky lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.
 • 16) Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.
 • 17) Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.

OPRAVNÉ A KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

 • 1) Žáci, kteří jsou na konci druhého pololetí hodnoceni stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý z jiného než hlavního předmětu, konají opravnou zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku. Z hlavního předmětu opravnou zkoušku nelze konat.
 • 2) Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je hodnocen z předmětu, ze kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm 4 – neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit k opravné zkoušce ze závažných objektivních příčin a svou neúčast omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného pro vykonání této zkoušky, určí ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.
 • 3) Komisionální zkoušky se konají:
 1. a) při postupových zkouškách,
 1. b) při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé,
 1. c) při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin,
 1. d) při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku či ročníků,
 1. e) při opravných zkouškách.

 

ČÁST ŠESTÁ

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 • 1) Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 • 2) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110% skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupném na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).
 • 3) U studia pro dospělé stanoví ředitel výši úplaty za vzdělávání:
 1. a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání, ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
 1. b) u dospělých, kteří navštěvují kurzy pro dospělé, kurzovné stanoví ředitel/ředitelka školy ve směrnici vydané pro příslušný školní rok.
 • 4) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělání podle §7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit na základě rozhodnutí ředitele školy.
 • 5) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, po předchozím projednání s ředitelem/ředitelkou školy také čtvrtletně nebo měsíčně (na základě rozpisu ve splátkovém kalendáři sepsaném na sekretariátu školy). Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného pololetí. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.
 • 6) Směrnici o úplatě za vzdělávání pro školní rok dá ředitel na vědomí prokazatelným způsobem (informační tabule ve vestibulech míst poskytovaného vzdělávání školy a webové stránky školy).
 • 7) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci (žáci), kteří nejsou státními občany České republiky, mají přístup k základnímu uměleckému vzdělávání za stejných podmínek jako občané České republiky. Osoby, které nejsou občany Evropské unie a jejich rodinní příslušníci (žáci), mají přístup k základnímu uměleckému vzdělávání jako občané Evropské unie, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě jsou oprávněni pobývat na území ČR za účelem výzkumu nebo jsou osobami požívající dočasné ochrany.
 • 8) Za prázdniny, státní svátky a předem oznámené školní akce se úplata za vzdělávání nevrací.
 • 9) Úplata za vzdělávání se platí bezhotovostním způsobem. Ve výjimečných případech lze úplatu za vzdělávání zaplatit hotovostní platbou v kanceláři školy na základě předchozí domluvy s ředitelem/ředitelkou školy.
 • 10) Ředitel/ředitelka školy je oprávněn/na poskytnout sociální, případně jinou slevu na úplatě za vzdělávání na základě vyplněné Žádosti o slevu a k ní dodaných dokladů.

 

ČÁST SEDMÁ

UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • 1) Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 • 2) Základní studium I. a II. stupně, studium a rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského koncertu, vystoupení, představení nebo vystavení výtvarných prací na absolventské výstavě.
 • 3) Žák přestává být žákem školy:
 1. a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
 1. b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
 1. c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
 1. d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.
 • 4) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

ČÁST OSMÁ

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

2) Pochvaly a jiná ocenění může udělit ředitel školy nebo učitel hlavního  předmětu/studijního zaměření. Nejvyšším oceněním je Pochvala ředitele školy, která se uděluje za vynikající výkony žáků v soutěžích a mimořádnou reprezentaci školy. Toto ocenění je žákům uděleno po projednání s uměleckou radou školy. Dalším oceněním je Pochvala třídního učitele, kterou uděluje učitel hlavního oboru/studijního zaměření.

3) Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Kázeňská opatření může uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu/studijního zaměření.

4) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami  s  touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestní čin podle zvláštního právního předpisu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

5) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy a jiným žákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Důvodem ukončení studia může být i svévolné poškození majetku školy.

6) Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání na pedagogické radě. v úvahu připadá napomenutí, příp. podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy.

 

ČÁST DEVÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Zaměstnanci školy byli seznámeni s tímto školním řádem na provozní poradě 29. 8. 2017.

2) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni zaměstnanci: vedení školy a jednotliví učitelé.

3) Žáci školy budou s tímto školním řádem seznámeni třídními učiteli na začátku školního roku nebo ihned po nástupu, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

4) Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání řádu školy informací v žákovských sešitech, školní řád bude pro ně zpřístupněn v jednotlivých učebnách, na jednotlivých budovách školy na informační tabuli na veřejně přístupném místě, na odloučených pracovištích na informační nástěnce na chodbách školy a na webových stránkách školy.

5) Touto směrnicí se ruší předchozí směrnice – Školní řád ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov ve všech verzích do data vydání této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

6) Směrnice nabývá účinnosti dnem 30. 8.2017 a nabývá platnosti dnem 30. 8. 2017.

 

V Havířově 30. 8. 2017

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková

zástupkyně statutárního orgánu

 

Seznam příloh:

 1. Rozhodnutí zástupkyně statutárního orgánu o způsobu hodnocení.
 2. Složení umělecké rady školy.
 1. Pravidla pro přijímání žáků ke studiu a organizace postupových a závěrečných zkoušek.
 1. Pravidla pro přijímání žáků ke studiu a organizace postupových a závěrečných zkoušek pro žáky vyučované podle ŠVP.

 

PŘÍLOHA Č.1

ROUHODNUTÍ ZÁSTUPKYNĚ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O ZPŮSOBU HODNOCENÍ

Na základě §3 článku 1 Vyhlášky 71/2005, o základní, uměleckém vzdělávání jsem rozhodla, že na ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov se hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení vyjadřuje klasifikací.

 

V Havířově 30. 8. 2017

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková

zástupkyně statutárního orgánu

 

PŘÍLOHA Č.2

 

SLOŽENÍ UMĚLECKÉ RADY ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ HAVÍŘOV

Umělecká rada školy pracuje v tomto složení:

1) ředitel(ka) školy/pověřený zástupce statutárního orgánu

2) statutární zástupce ředitele(ky)

3) vedoucí jednotlivých oddělení hudebního oboru

4) vedoucí vedoucí dalších vyučovaných oborů pro daný školní rok

 

V Havířově 30. 8. 2017

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková

zástupkyně statutárního orgánu

 

PŘÍLOHA Č.3

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU A ORGANIZACE POSTUPOVÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

1) Přijímání žáků ke studiu se řídí podle §2 odst. 1 – 4 vyhlášky č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Pokud je uchazeč žákem ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov, při zahájení studia 2. a dalšího předmětu hudebního oboru je mu jako talentová zkouška uznáno předchozí studium. Talentové zkoušky se konají vždy v květnu, červnu a září kalendářního roku (mimořádně i v jiném termínu). Uchazečům o druhý stupeň studia, kteří úspěšně absolvovali první stupeň studia, je jako talentová zkouška uznáno toto studium.

2) Žák postupuje do dalšího ročníku na základě vykonané postupové zkoušky. Členy komise (nejméně tři) a časový rozpis zkoušek určuje vedoucí oddělení. Žáci hudebního oboru, kteří se v daném školním roce umístili v soutěžích či festivalech, nebo účinkovali na krajské přehlídce talentovaných žáků, předvedou u postupových zkoušek pouze skladby technického charakteru, přednesové skladby jim budou uznány na základě soutěžního či přehlídkového repertoáru. Talentová zkouška do 1. ročníku II. stupně a do studia pro dospělé je nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně.

 1. a) individuální výuka

Žáci 1. – 6. ročníku I. stupně, 1. – 3. ročníku II. stupně a studia pro dospělé (SPD) individuálního studia vykonají postupovou zkoušku podle výše uvedených pravidel. Žáci 7. ročníku I. stupně, 4. ročníku II. stupně a SPD konají závěrečnou zkoušku formou veřejného nebo interního absolventského koncertu, případně komisionální závěrečnou zkoušku.

 1. b) kolektivní výuka

hudební obor

Žáci PHV (učební plán č.1A a č.1C) konají zkoušku ze základů hudební výchovy v rámci Koncertu souborů.

Žáci PHV (učební plán č.1B) konají zkoušku v rámci postupových a závěrečných zkoušek v jednotlivých odděleních.

Žáci předmětu Přípravný sborový zpěv a Sborový zpěv konají postupovou zkoušku v rámci vystoupení v průběhu 1. a 2. pololetí (Mikulášský koncert, Adventní koncert, Koncert souborů apod.). Závěrečnou zkoušku z těchto předmětů konají žáci 7. ročníku I. stupně, 4. ročníku II. stupně a SPD rovněž v rámci výše jmenovaných vystoupení.

taneční obor

Žáci Přípravné taneční výchovy a Tanečního oboru vykonají postupovou zkoušku v rámci Taneční akademie.

Závěrečnou zkoušku konají žáci 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně v rámci Taneční akademie.

výtvarný obor

Žáci Přípravné výtvarné výchovy Výtvarného oboru vykonají postupovou zkoušku formou závěrečné práce, která bude uložena ve složkách žáků.

Závěrečné zkoušky žáků 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně a SPD proběhnou formou společné veřejné výstavy.

literárně-dramatický obor

Žáci literárně-dramatického oboru vykonají postupovou zkoušku formou vystoupení na divadelním představení KODOLÉ.

Závěrečné zkoušky žáků 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně a SPD proběhnou formou divadelního představení KODOLÉ.

V případě nepřítomnosti žáka na uvedeném způsobu zkoušky, bude náhradní termín zkoušky určen vedoucím oddělení nebo statutární(m) zástupkyní/zástupcem ředitele/ředitelky.

 

V Havířově 31. 8. 2017

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková

zástupkyně statutárního orgánu

 

PŘÍLOHA Č.4

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU A ORGANIZACE POSTUPOVÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŽÁKY VYUČOVANÉ PODLE ŠVP

1) Přijímání žáků ke studiu se řídí podle §2 odst. 1 – 4 vyhlášky č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Pokud je uchazeč žákem ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov, při zahájení studia 2. a dalších studijních zaměření hudebního oboru je mu jako talentová zkouška uznáno předchozí studium. Talentové zkoušky se konají vždy v květnu, červnu a září kalendářního roku (mimořádně i v jiném termínu).

2) Žák postupuje do dalšího ročníku na základě vykonané postupové zkoušky. Členy komise (nejméně tři) a časový rozpis zkoušek určuje vedoucí oddělení. Žáci hudebního oboru, kteří se v daném školním roce umístili v soutěžích či festivalech, nebo účinkovali na krajské přehlídce talentovaných žáků, předvedou u postupových zkoušek pouze skladby technického charakteru, přednesové skladby jim budou uznány na základě soutěžního či přehlídkového repertoáru. Talentová zkouška do 1. ročníku II. stupně a do studia pro dospělé je nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně.

 1. a) individuální výuka

Žáci všech studijních zaměření přípravných ročníkům 1. – 6. ročníku I. stupně a 1. – 3. ročníku II. stupně a studia pro dospělé (SPD) individuálního studia v hudebním oboru vykonají postupovou zkoušku podle výše uvedených pravidel. Žáci 7. ročníku I. stupně, 4. ročníku II. stupně a SPD vykonají závěrečnou zkoušku formou veřejného absolventského koncertu, případně komisionální závěrečnou zkouškou.

hudební obor

Žáci studijního zaměření PHV (1.ročník) vykonají postupovou zkoušku v rámci Koncertu souborů.

Žáci studijního zaměření PHV (2.ročník) vykonají postupovou zkoušku vystoupením na Koncertě souborů.

Žáci studijního zaměření Sborový zpěv vykonají postupovou zkoušku v rámci vystoupení v průběhu 1. a 2. pololetí (Mikulášský koncert, Adventní koncert, Koncert souborů apod.). Závěrečnou zkoušku z těchto předmětů konají žáci 7. ročníku I. stupně, 4. ročníku II. stupně a SPD rovněž v rámci výše jmenovaných vystoupení.

taneční obor

Žáci studijního zaměření Tanečního oboru vykonají postupovou zkoušku v rámci Taneční akademie.

Závěrečnou zkoušku konají žáci 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně v rámci Taneční akademie.

výtvarný obor

Žáci studijního zaměření Výtvarná tvorba vykonají postupovou zkoušku formou závěrečné práce, která bude uložena ve složkách žáků.

Závěrečné zkoušky žáků 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně a SPD proběhnou formou společné veřejné výstavy.

literárně-dramatický obor

Žáci studijního zaměření Dramatická tvorba vykonají postupovou zkoušku formou vystoupení na divadelním představení KODOLÉ.

Závěrečné zkoušky žáků 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně a SPD proběhnou formou divadelního představení KODOLÉ.

V případě nepřítomnosti žáka na uvedeném způsobu zkoušky, bude náhradní termín zkoušky určen vedoucím oddělení nebo statutární(m) zástupkyní/zástupcem ředitele/ředitelky.

 

V Havířově 31.08.2017

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková

zástupkyně statutárního orgánu

 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov – Město, Na Schodech 1,

příspěvková organizace, se sídlem na Schodech 1/256, 736 01 Havířov

 

DODATEK Č.1  KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

Od 04. 9. 2017 vyučuje ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov podle školního vzdělávacího programu.

V Havířově 31. 8. 2017

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková

zástupkyně statutárního orgánu

ředitelství:

Mgr. art. Jan Soukup – zástupce statutárního orgánu soukup.j@zusbm.cz

MgA. Terezie Krainová – zástupkyně ředitele | krainova.t@zusbm.cz

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3