výtvarný obor

Martin PAWERA, ak. mal. – výtvarné oddělení

VÝTVARNÝ OBOR (vyučované předměty)

  • Plošná tvorba
  • Prostorová tvorba
  • Objektová a akční tvorba
  • Výtvarná kultura
  • Figurální kresba
  • Fotografická tvorba a Nová média
  • Výtvarná příprava

Co vás naučíme

Výtvarný obor ZUŠ B. Martinů Havířov nabízí všem dětem a mladým lidem základy výtvarného vzdělávání. Výuka směřuje k rozvíjení osobnosti žáka, jeho výtvarného nadání, rozvíjí jeho estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Vede ke komunikaci, k toleranci a pochopení názorů druhých. Nadaným žákům poskytuje získávání hlubších znalostí a dovedností a podle požadavků je individuálně připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (umělecké, pedagogické, grafické, technické – architektura). Při této přípravě žáků je zapotřebí vědomá a oboustranná spolupráce, podpora ze strany rodičů a v neposlední řadě soustavná domácí příprava.

Během studia se snažíme rozvíjet výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarní komunikace. Žáka učíme vnímat podněty, přemýšlet o nich a on jim potom dává tvar i podobu, zaujímá vlastní stanovisko a pohled na dané téma a myšlenku v projektové i v tzv. klasické výuce. Pokouší se sledovat více než jednu cestu při ztvárnění myšlenky nebo problému a široce vyčerpat zvolenou tematiku. V úzké vazbě s touto náplní výuky je poznávání výrazových možností jednotlivých technik a zkoumání možností výtvarného sdělení osobitým způsobem.

Výtvarný obor poskytuje uvolněnější atmosféru, vytváří prostor pro sebevyjádření, zároveň je kladen důraz na osobnost žáka a výchovu k sebekázni.

Každoročně se výtvarný obor prezentuje výstavami prací, které žáci průběžně vytvářeli po celý školní rok.

Cílem výuky je snaha o působení na všechny složky intelektu osobnosti, rozvíjení výtvarného cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace, osvojení si rozličných technik uměleckého projevu, ať už klasických, moderních, či netradičních, poznávání jednotlivých uměleckých slohů a stylů, umělců a osobností od dob minulých po současnost.

V závěru studia by žáci měli samostatně a cíleně volit materiál i techniku, která bude nejlépe vyhovovat jejich výtvarnému záměru a vyjádření.

PODÍVEJTE SE NA ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

ředitelství:

Mgr. art. Jan Soukup – zástupce statutárního orgánu soukup.j@zusbm.cz

MgA. Terezie Krainová – zástupkyně ředitele | krainova.t@zusbm.cz

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3