Ochrana osobních údajů

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Havířov-Město, Na Schodech 1, IČO: 62331663 jako správce osobních údajů (dále jen “správce”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje ZUŠ Bohuslava Martinů zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud ZUŠ Bohuslava Martinů zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od ZUŠ Bohuslava Martinů informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným ZUŠ Bohuslava Martinů;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Bohuslava Martinů jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Bohuslava Martinů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Bohuslava Martinů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Bohuslava Martinů;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči ZUŠ Bohuslava Martinů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Subjekty údajů: zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, žadatelé, stěžovatelé;
 • Právní základ zpracování osobních údajů: plnění právní povinnosti, plnění úkolů ve veřejném zájmu, oprávněný zájem;
 • Identifikátory: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, email, telefon, adresa, místo narození, státní občanství;
 • Kategorie zvláštních osobních údajů: zdravotní stav.
 • Právní základ zvláštních osobních údajů: plnění právní povinnosti
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Jobman, s.r.o.
  se sídlem Livornská 449, Praha – 109 00,
  IČO: 27177726,
  doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,
  email: dpo@dpohotline.cz,
  telefon: +420 910 120 377,
  datová schránka: tkyd8fz

Skip to content