Úřední deska

Výzva k výběrovému řízení  “Sanace zdiva Sadová 29”

Detailní informace naleznete níže…

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF

Sanace zdiva ZUŠ B.Martinů

Soubor XLSX

Projektová dokumentace 1. část

Soubor ZIP

Projektová dokumentace 2. část

Soubor ZIP

Projektová dokumentace 3. část

Soubor ZIP

Výběrové řízení

„Energetické úspory VI. etapa – ZUŠ B. Martinů“ – zhotovení PD, autorský dozor, BOZP

Výzva ke zpracování PD_ZUŠ Bohuslava Martinů

SoD_PD_IČ_BOZP_AD_Zateplení_ZUŠ Bohuslava Martinů

Vysvětlení zadávací dokumentace č. I
Změna firmy – odstoupení ASA Expert

Ochrana oznamovatele

Podání oznámení dle Směrnice o ochraně oznamovatelů

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Cílem zavedeného vnitřního systému ochrany oznamovatelů je poskytnout podporu a ochranu před odvetnými opatřeními všem zaměstnancům, kteří jsou i přes své případné obavy ochotni oznámit protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli při výkonu pracovní, či jiné tomu obdobné činnosti.

Každý zaměstnanec má právo oznámit potenciální protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací či jiné tomu obdobné činnosti, a to v jakémkoliv stádiu průběhu. Každému zaměstnanci, který učiní oznámení v souladu s právní úpravou, je garantováno řádné a nestranné vyšetření oznámeného podnětu a jeho ochrana před případnými odvetnými opatřeními.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 1. samostatně výdělečnou činnost,
 2. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 3. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 4. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 5. správu svěřenského fondu,
 6. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatel může podat oznámení:

 1. vnitřním oznamovacím systémem, který škola zřídila,
 2. prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti:

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

 1. písemně, v listinné podobě předat osobně příslušné osobě,
 2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
 3. písemně elektronicky zasláním na pracovní email příslušné osoby, k níž má přístup pouze příslušná osoba ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
 4. ústně telefonicky, na telefon č. 603 413 728 vyhrazený pro tyto účely.

Příslušnou osobou je pan       Vladimír Matušínský
email pro zasílání:                   matusinsky.v@zusbm.cz
telefonní kontakt:                             603 413 728

 Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.

V Havířově dne 28. 7. 2023

Směrnice č. 3_2023

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Skip to content