Talentové zkoušky

Milé děti, vážení rodiče, zákonní zástupci,

stále se žáci mohou hlásit na další školní rok 2021/2022 prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou najdete na adrese: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/ Zde je přehledně popsán každý krok pro vyplnění přihlášky. Přihlášku netiskněte, dostanete na místě. V případě, že kapacita ve Vašem zvoleném studijním zaměření (např. hra na klavír) bude již naplněna, prosím zvažte možnost jiného nástroje či oboru. Požádáme vás o vyplnění formuláře GDPR. Formulář můžete přinést vyplněný a vytištěný, nebo prázdný tiskopis obdržíte na místě.

Pro zajištění bezpečnostních a hygienických požadavků bude průběh přijímací talentové zkoušky organizován takto:
– uchazeč bude doprovázen jedním zákonným zástupcem
–  použití ochrany dýchacích cest (dítě – chirurgická rouška, rodič – respirátor)
– vstup do budov školy bude povolen pouze osobám, které nevykazují zdravotní potíže spojené s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Doplňující informace podají zástupci školy:

MgA. Stanislava Riemer (hudební obor) 773 672 599

Jarmila Paclová MA MA (výtvarný, taneční, literárně-dramatický a hudební obor-Hra na klavír, EKN, akordeon a bicí nástroje) 776 772 597

Seznam přijatých uchazečů (květnových termínů) bude zveřejněn pod přiděleným kódem od 4. 6. 2021 na hlavní straně našich webových stránek.

Těšíme se na Vás.

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

Více o studijních zaměření a oborech naleznete ve Školním vzdělávacím programu (klikněte zde)

 

Kritéria pro přijímání žáků do Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Havířov

Ke studiu a k přijímací talentové zkoušce na ZUŠ se žáci/zákonní zástupci žáků přihlašují elektronickou přihláškou prostřednictvím systému iZUŠ.

Tuto přihlášku je nutné vyplnit před příchodem na talentovou zkoušku. Součástí vyplnění je výběr konkrétního termínu k příchodu na talentové zkoušky. Tato elektronická přihláška je přístupná na webových stránkách školy. Za nezletilého žáka podepisují přihlášku zákonní zástupci. Na talentové zkoušce dopíší datum narození a rodné číslo žáka.

Do přípravného studia (děti ve věku 5 a 6 let) jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží předpoklady (pohovor, zpěv písně, zájem o studium daného oboru). Do základního studia I. a II. stupně (děti ve věku 7 let a starší) a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky (viz kritéria níže) a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Přijímáme pouze děti, které dosáhly věku 5 let k 1. 9. 2021 a starší.

Přijati žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a Školním vzdělávacím programem ZUŠ. Žáci, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati ke studiu, budou zařazeni po předchozím souhlasu do databáze uchazečů o studium.

HUDEBNÍ OBOR
Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže uvedených činností a na základě posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:

 • zpěv písně, zopakování tónu, rozlišení tónu (intonace)
 • všeobecný přehled – poznávání hudebních nástrojů
 • zopakování rytmu

VÝTVARNÝ OBOR
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby. Zájemce nakreslí na místě práci na volně zvolené téma. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor. Pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria:

 • výtvarná představivost a fantazie
 • rozlišování barev a tvarů
 • základní pracovní návyky
 • nakreslit (na místě) volně zvolené téma a možno doplnit vlastní tvorbou z domu

TANEČNÍ OBOR
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen v těchto oblastech:

 • pohybové dispozice
 • zopakování rytmu, dodržení rytmu (rytmické cítění)
 • improvizace na hudbu

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka, které jsou posuzovány v níže uvedených činnostech.
Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor s pedagogem, který cílí na: 

 • komunikativnost, rytmické cítění
 • práce s rekvizitou
 • pohyb v prostoru

 

MgA. Terezie Krainová
ředitelka Základní umělecké školy Bohuslava Martinů

Skip to content