Přihláška/Talentové zkoušky/
Týden otevřených dveří/Kritéria přijetí

Milé děti, vážení rodiče, zákonní zástupci,

pro možnost přihlášení ke studiu využijte elektronickou přihlášku, kterou najdete na adrese: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

Zde je přehledně popsán každý krok pro vyplnění přihlášky. Podání přihlášky neznamená automatické přijetí ke studiu, žák je přijat na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky. V případě, že kapacita ve vašem zvoleném studijním zaměření (týká se pouze hudebního oboru) bude již naplněna, zvažte možnost jiného studijního zaměření (hra na hudební nástroj, zpěv) a uveďte ho do poznámek. Pro děti ve věku 5-6 let, které nemají vybraný hudební nástroj nebo zpěv, nabízíme nově od školního roku 2023/2024 studijní zaměření “Hudební dílnička”. Předmět “Hudební dílnička” umožní rozvoj celkové hudebnosti i osvojení si praktických znalostí potřebných pro hru na hudební nástroj či zpěv. Žáci se hravou formou seznamují s hudebními nástroji a jejich specifiky. Cílem je, aby si žák v pololetí nebo na konci školního roku zvolil pro něj vhodné studijní zaměření – hra na nástroj nebo zpěv.
Přihlášku se souhlasy GDPR obdržíte k podpisu u talentové zkoušky.
Zároveň vás zveme na “Týden otevřených dveří”, ve kterém můžete nahlédnout, jak výuka u nás probíhá.

Doplňující informace podají zástupkyně ředitelky:

MgA. Stanislava Riemer (hudební obor) 773 672 599

Jarmila Paclová MA MA (výtvarný, taneční, literárně-dramatický a hudební obor-Hra na klavír, EKN, akordeon a bicí nástroje) 776 772 597

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na našich webových stránkách.

Těšíme se na Vás.

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

Talentové zkoušky 24

Přehled předmětů
Více o studijních zaměření a oborech naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP). 

 

Kritéria pro přijímání žáků do Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Havířov

Ke studiu a k přijímací talentové zkoušce na ZUŠ se žáci/zákonní zástupci žáků přihlašují elektronickou přihláškou prostřednictvím systému iZUŠ.

Tuto přihlášku je nutné vyplnit před příchodem na talentovou zkoušku. Součástí vyplnění je výběr konkrétního termínu k příchodu na talentové zkoušky. Tato elektronická přihláška je přístupná na webových stránkách školy. Za nezletilého žáka podepisují přihlášku zákonní zástupci. Na talentové zkoušce dopíší rodné číslo dítěte.

Do přípravného studia (děti ve věku 5 a 6 let) jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží předpoklady (pohovor, zpěv písně, zájem o studium daného oboru). Do základního studia I. a II. stupně (děti ve věku 7 let a starší) a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky (viz kritéria níže) a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Přijímáme pouze děti, které dosáhly věku 5 let k 1. 9. a starší.

Přijati žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a Školním vzdělávacím programem ZUŠ. V případě naplnění kapacity zvoleného studijního zaměření (týká se hudebního oboru) bude novým uchazečům nabídnuto jiné studijní zaměření. Žáci, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati ke studiu, budou zařazeni po předchozím souhlasu do databáze uchazečů o studium.

HUDEBNÍ OBOR
Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže uvedených činností a na základě posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:

 • zpěv písně, zopakování tónu, rozlišení tónu (intonace)
 • všeobecný přehled – poznávání hudebních nástrojů
 • zopakování rytmu

VÝTVARNÝ OBOR
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby. Zájemce nakreslí na místě práci na volně zvolené téma. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor. Pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria:

 • výtvarná představivost a fantazie
 • rozlišování barev a tvarů
 • základní pracovní návyky
 • Pro studijní zaměření “Komplexní výtvarná tvorba” uchazeči kreslí na místě volně zvolené téma. Je možno doplnit vlastní tvorbou z domu. Pro studijní zaměření “Tvůrčí fotografie a Nová média” uchazeči přinesou vlastnoručně zhotovené fotografie v mobilu, fotoaparátu nebo ve vytištěné formě.

TANEČNÍ OBOR
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen v těchto oblastech:

 • pohybové dispozice
 • zopakování rytmu, dodržení rytmu (rytmické cítění)
 • improvizace na hudbu

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka, které jsou posuzovány v níže uvedených činnostech.
Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor s pedagogem, který cílí na: 

 • komunikativnost, rytmické cítění
 • práce s rekvizitou
 • pohyb v prostoru

 

MgA. Terezie Krainová
ředitelka Základní umělecké školy Bohuslava Martinů

Skip to content