Talentové zkoušky

Milé děti, vážení rodiče, zákonní zástupci,

letos se noví žáci pro nadcházející školní rok 2020/2021 přihlašují k talentovým zkouškám prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou najdete na adrese: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/ Zde je přehledně popsán každý krok při vyplnění přihlášky.

Prosím, vyplňte také formulář GDPR.

V současné době se můžete k talentovým zkouškám stále přihlašovat. O termínu talentové zkoušky budete informováni.

Aktuální nabídka studijních zaměření:

Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu  
Hra na fagot
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na pozoun
Hra na kytaru
Hra na akordeon
Hra na bicí nástroje
Komplexní výtvarná tvorba
Tvůrčí fotografie a Nová média
Pohybová tvorba (tanec)

Pokud byste si přece jen nevěděli rady, prosím kontaktujte našeho pana zástupce e-mailem: soukup.j@zusbm.cz 

Talentové zkoušky se konají na těchto adresách:

HUDEBNÍ OBOR:                      Sadová 29
TANEČNÍ OBOR:                       Na Schodech 2
VÝTVARNÝ OBOR:                   Aloise Jiráska 2

Těšíme se na Vás.

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

Více o studijních zaměření a oborech naleznete ve Školním vzdělávacím programu (klikněte zde)

 

Kritéria pro přijímání žáků do Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Havířov

Ke studiu a k přijímací talentové zkoušce na ZUŠ se žáci/zákonní zástupci žáků přihlašují elektronickou přihláškou prostřednictvím systému iZUŠ.

Tuto přihlášku je nutné vyplnit před příchodem na talentovou zkoušku. Součástí vyplnění je výběr konkrétního termínu k příchodu na talentové zkoušky. Tato elektronická přihláška je přístupná na webových stránkách školy. Za nezletilého žáka podepisují přihlášku zákonní zástupci. Na talentové zkoušce dopíší datum narození a rodné číslo žáka.

Do přípravného studia (děti ve věku 5 a 6 let) jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží předpoklady (pohovor, zpěv písně, zájem o studium daného oboru). Do základního studia I. a II. stupně (děti ve věku 7 let a starší) a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky (viz kritéria níže) a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Přijímáme pouze děti, které dosáhly věku 5 let k 1. 9. 2020 a starší.

Přijati žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a Školním vzdělávacím programem ZUŠ. Žáci, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati ke studiu, budou zařazeni po předchozím souhlasu do databáze uchazečů o studium.

HUDEBNÍ OBOR
Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže uvedených činností a na základě posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:

 • zpěv písně
 • zopakování zpívaného tónu, rozlišení tónů (intonace)
 • zopakování rytmu

VÝTVARNÝ OBOR
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby. Zájemce nakreslí na místě práci na volně zvolené téma. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor. Pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria:

 • výtvarná představivost a fantazie
 • rozlišování barev a tvarů
 • základní pracovní návyky

TANEČNÍ OBOR
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen v těchto oblastech:

 • pohybové dispozice
 • zopakování rytmu, dodržení rytmu (rytmické cítění)
 • improvizace na hudbu

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka, které jsou posuzovány v níže uvedených činnostech.
Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor s pedagogem, který cílí na: 

 • komunikativnost, tvořivost a spolupráci v kolektivu
 • práci v prostoru

 

MgA. Terezie Krainová
ředitelka Základní umělecké školy Bohuslava Martinů

Skip to content